جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
4 ماه قبل
زگلدشت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
4 ماه قبل
کگل - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
4 ماه قبل
شاملا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
فباهنر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
4 ماه قبل
تکشا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
بزاگرس - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
جدیدترین اطلاعیه‌های مجامع شرکت‌ها
24 ساعت قبل
رتکو - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
24 ساعت قبل
بهیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
24 ساعت قبل
شساخت - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
24 ساعت قبل
غکورش - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
24 ساعت قبل
چکارن - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
24 ساعت قبل
حاریا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
1 هفته قبل
آینده عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
رمپنا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
1 هفته قبل
لپارس عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پرونده تعزیرات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹۱۴۰۱/۰۲/۳
1 هفته قبل
شپترو عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
وساخت عنوان: اافشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پاسخ نامه ابهامات گزارش توجیهی افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
1 هفته قبل
وسپهر عنوان: اافشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پاسخ نامه ابهامات گزارش توجیهی افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱