جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
4 ماه قبل
رتاپ - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
4 ماه قبل
کاسپین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
ختور - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
حکشتی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
ختراک - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
دقاضی - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
1 هفته قبل
تاپیکو عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی شرکت وابسته (نفت ستاره خلیج فارس)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۳
1 هفته قبل
خبازرس عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
1 هفته قبل
داسوه عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انعقاد قرارداد جهت تولید واکسن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
وملل عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افشاصورت های مالی حسابرسی نشده شرکت های تحت کنترل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
شسم عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
امید عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰