خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
افزایش سرمایه شاملا

04 آبان 1400
شاملا - صدور مجوز افزایش سرمایه
26 مرداد 1400
شاملا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
20 مرداد 1400
شاملا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
11 اردیبهشت 1400
شاملا - آگهی ثبت افزایش سرمایه