خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
افزایش سرمایه شنفت

26 مهر 1400
شنفت - آگهی ثبت افزایش سرمایه
16 مرداد 1400
شنفت - صدور مجوز افزایش سرمایه
11 اردیبهشت 1400
شنفت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)
08 اردیبهشت 1400
شنفت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
13 اسفند 1399
شنفت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
22 دی 1399
شنفت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه