لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات تمحرکه

2 هفته قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2 هفته قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 هفته قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1 ماه قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2 ماه قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2 ماه قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
5 ماه قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – ( انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
7 ماه قبل
‍ تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
7 ماه قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
8 ماه قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
8 ماه قبل
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
8 ماه قبل
‍ ‍ تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم- گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
8 ماه قبل
‍ ‍ تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
8 ماه قبل
‍ تمحرکه - (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰