لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات دارو

7 روز قبل
دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تولید محصولات انسولین قلمی و کارتریج های دندانی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 هفته قبل
دارو - افشای جزییات زمین و ساختمان
2 هفته قبل
دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 هفته قبل
دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
3 هفته قبل
دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 هفته قبل
دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تولید محصولات جدید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
4 هفته قبل
دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تولید و فروش محصولات جدید مکمل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
4 هفته قبل
دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 ماه قبل
دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تولید محصول جدید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
8 ماه قبل
‍ ‍ دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
8 ماه قبل
‍ ‍ دارو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰