لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات دالبر

3 روز قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افتتاح پروژه انبار مرتفع- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – درخصوص افتتاح پروژه خط مایعات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 هفته قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 هفته قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 ماه قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
4 ماه قبل
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
7 ماه قبل
‍ ‍ دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – تولیدانبوه ، توزیع و فروش محصول ایورمکتین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
8 ماه قبل
‍ دالبر- افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – رونمایی …
9 ماه قبل
‍ دالبر – افشای اطلاعات بااهمیت – ( افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لا…
9 ماه قبل
دالبر- افشای اطلاعات بااهمیت – ( افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایح…