لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات دقاضی

2 هفته قبل
دقاضی - افشای جزییات زمین و ساختمان
2 هفته قبل
دقاضی - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
3 هفته قبل
دقاضی - افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
4 هفته قبل
دقاضی - افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
2 ماه قبل
دقاضی - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
7 ماه قبل
‍ ‍ دقاضی - افشای اطلاعات بااهمیت – ( توقف بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
8 ماه قبل
‍ ‍ دقاضی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
8 ماه قبل
‍ ‍ دقاضی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰