لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات دلقما

2 هفته قبل
دلقما - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – واگذاری ۵۰۰۰سهم شرکت طب نوین به شرکت طاهر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 هفته قبل
دلقما - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
دلقما - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 ماه قبل
دلقما - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 ماه قبل
دلقما - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – دریافت مطالبات از شرکت کشتیرانی حفیظ دریا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
9 ماه قبل
‍ دلقما- افشای اطلاعات بااهمیت – ( دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درص…