لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات دی

2 هفته قبل
دی - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
6 ماه قبل
دی -افشای اطلاعات بااهمیت – ( برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
7 ماه قبل
دی -افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – برگزاری مجمع عمومی فوق العاده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
7 ماه قبل
دی - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف)منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
7 ماه قبل
دی - افشای اطلاعات بااهمیت – (تحصیل سهام – گروه الف)منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
7 ماه قبل
دی - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
8 ماه قبل
دی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
9 ماه قبل
دی - افشای اطلاعات بااهمیت – ( انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰