لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات قجام

2 هفته قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – فروش تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم شرکت قند بیستون- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
3 هفته قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
3 هفته قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
2 ماه قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
2 ماه قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – فروش تعداد ۷۰۰.۰۰۰ سهم شرکت قند بیستون- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
2 ماه قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
2 ماه قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
5 ماه قبل
‍ قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
5 ماه قبل
‍ قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
5 ماه قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
5 ماه قبل
‍ قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
5 ماه قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – فروش تعداد ۲.۹۷۰.۰۰۰ سهم شرکت قند بیستون- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
5 ماه قبل
قجام - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – فروش تعداد ۲.۹۷۰.۰۰۰ سهم شرکت قند بیستون- گروه ب ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۱/۳۱