لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات وثنو

6 روز قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
2 هفته قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
2 هفته قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
3 هفته قبل
وثنو - افشای جزییات زمین و ساختمان
4 هفته قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
1 ماه قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
3 ماه قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
3 ماه قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – فراخوان شناسایی رقابت کنندگان در خرید سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
7 ماه قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
7 ماه قبل
وثنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱