خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۱۶ مرداد ۱۴۰۰
دفارا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
زفکا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده زفکا
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
قرن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
وپخش - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
صبا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
میدکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۸ تیر ۱۴۰۰
تیپیکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۸ تیر ۱۴۰۰
دیران - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۳ تیر ۱۴۰۰
غویتا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۳ تیر ۱۴۰۰
فاراک - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
۲۲ تیر ۱۴۰۰
ثتران - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ تیر ۱۴۰۰
غویتا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ تیر ۱۴۰۰
دتوزیع - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۱ تیر ۱۴۰۰
شلعاب - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۱ تیر ۱۴۰۰
گوهران - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۰ تیر ۱۴۰۰
وسپه - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۳ تیر ۱۴۰۰
والبر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۲ تیر ۱۴۰۰
دسانکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (تمدیدی)
۰۶ تیر ۱۴۰۰
کتوکا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۶ تیر ۱۴۰۰
دتولید - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
غویتا - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
هجرت - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
پخش - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
ثتران - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ولقمان - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری لقمان – مجمع ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کخاک - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پترول - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده