خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی ساربیل

25 مهر 1400
ساربیل - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
27 تیر 1400
ساربیل - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
12 بهمن 1399
ساربیل - اطلاعات و صورت‌های مالی دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)