خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت های مالی پارس

04 بهمن 1399
کپارس – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (…
04 بهمن 1399
خپارس – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (…
04 بهمن 1399
خپارس – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (…
02 بهمن 1399
دپارس – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ …
02 بهمن 1399
شپارس – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (…
02 بهمن 1399
لخزر – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ح…
02 بهمن 1399
لخزر – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ح…
02 بهمن 1399
لخزر – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ح…
01 بهمن 1399
آریان – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (…
01 بهمن 1399
لپارس – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (…
01 بهمن 1399
پارس – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ح…
01 بهمن 1399
کسرام – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (…
01 بهمن 1399
بشهاب – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (…
30 دی 1399
وتوشه – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/…
30 دی 1399
وتوشه – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/…
30 دی 1399
وتوشه – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/…
30 دی 1399
وتوشه – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/…
30 دی 1399
آینده – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰…
29 دی 1399
غپینو – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۹ ماهه منتهی به …
29 دی 1399
غپینو – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۹ ماهه منتهی به …
27 دی 1399
خمهر – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳…
22 دی 1399
گپارس – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰…
16 دی 1399
شدوص – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ح…
08 دی 1399
معیار – اطلاعات و صورت‌های مالی پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حس…