خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پتروشیمی شازند

۲۰ مرداد ۱۴۰۰
شاراک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
شاراک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
شاراک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ تیر ۱۴۰۰
شاراک - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
شاراک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
‍ شاراک - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت شاراک (پتروشیمی شازند) معرفی
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
شاراک - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
شاراک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
شاراک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
شاراک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
شاراک - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری شاراک (پتروشیمی شازند) معرفی
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ شاراک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰