خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پتروشیمی مارون

۱۶ مرداد ۱۴۰۰
مارون - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
مارون - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
مارون - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
مارون -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
مارون - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۹ تیر ۱۴۰۰
مارون - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۹ تیر ۱۴۰۰
مارون - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ تیر ۱۴۰۰
مارون - زمانبندی پرداخت سود مارون دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ تیر ۱۴۰۰
مارون - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارون -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
مارون -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
مارون -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری مارون (پتروشیمی مارون) معرفی
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
مارون - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ مارون -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰