خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پخش

۰۲ آذر ۱۴۰۰
پخش - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۲ آذر ۱۴۰۰
پخش - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۵ آبان ۱۴۰۰
پخش - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۱ آبان ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ آبان ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انجام تهاتر مالیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ آبان ۱۴۰۰
پخش - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
پخش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۱ مهر ۱۴۰۰
پخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
پخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ مهر ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اوراق اخزا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ مهر ۱۴۰۰
ر پخش - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
" پخش " هپارین توزیع می کند
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – هپارین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
ملک کرمانشاه "پخش" به فروش رفت
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
پخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
پخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
پخش - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
پخش - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
پخش - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
پخش - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
پخش - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اطلاعیه در خصوص افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – ( افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ پخش - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – دریافت اوراق اخزا- گروه ب- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹