خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پست بانک ایران

۱۳ مرداد ۱۴۰۰
وپست - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۶ تیر ۱۴۰۰
وپست - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ تیر ۱۴۰۰
وپست - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
‍ وپست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
وپست - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
وپست - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
‍ وپست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وپست وقفه معاملاتی نماد (وپست۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ وپست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وپست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وپست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰