خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پلاسکوکار

۰۸ تیر ۱۴۰۰
پلاسک - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
پلاسک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
پلاسک - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پلاسک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
پلاسک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پلاسک - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پلاسک - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پلاسک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
پلاسک - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
پلاسک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰