خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پلوله

۲۹ مهر ۱۴۰۰
پلوله - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۳ مهر ۱۴۰۰
پلوله - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
پلوله - افشای اطلاعات بااهمیت – (اتمام تعهدات قبلی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
پلوله -افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تسویه تسهیلات دریافتی از بانک سپه و ملی ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
"پلوله" تسهیلات بانک ها را تسویه کرد
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پلوله - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
پلوله - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
پلوله - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پلوله - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پلوله - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
پلوله - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
پلوله - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – رای دیوان عالی کشور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پلوله - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
پلوله - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰