خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پلیمر آریا ساسول

۲۰ مرداد ۱۴۰۰
اریا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (آخرین اصلاحیه)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
آریا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
آریا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – رأی دیوان عدالت اداری – ابطال بخشنامه مالیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت آریا (پلیمر اریا ساسول) معرفی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آریا - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ آریا - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آریا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آریا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
آریا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰