خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پگاه آذربایجان غربی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰
غشاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۷ تیر ۱۴۰۰
غشاذر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ تیر ۱۴۰۰
غشاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
غشاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
غشاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
غشاذر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
غشاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
غشاذر - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
غشاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر شگل پیام ناظر غشاذر بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(غشاذر)،(شگل) ب…
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
غشاذر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وپاسار پیام ناظر کویر پیام ناظر غشاذر توقف نمادهای معاملاتی(غشاذر)،(کویر)،(وپاسار) ب…
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
غشاذر - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ غشاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تحویل محل کارخانه قدیم به خریدار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر سصوفی پیام ناظر کماسه پیام ناظر غشاذر بازگشایی نمادهای معاملاتی (سصوفی)،(غشاذر)،(کماسه) …
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ غشاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
غشاذر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کرازی پیام ناظر غشاذر پیام ناظر ونیکی بازگشایی نمادهای معاملاتی (غشاذر)،(ونیکی)،(کرازی) …
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ غشاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
غشاذر - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
غشاذر - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ غشاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰